Programy uzupełniające

 

­„Dzie­­cię­­ca ma­­te­­ma­­ty­­ka” - roz­­wi­­ja u dzie­­ci mo­ż­li­­wo­­­ści umy­­sło­­we i uzdo­l­nie­­nia do ucze­­nia ma­­te­­ma­­ty­­ki w szko­­le. W pro­­gramie nie ma tra­­dy­­cy­j­ne­­go po­­dzia­­łu na tre­­­ści kszta­ł­ce­­nia we­­dług grup wie­­ko­­wych. Wy­­o­drę­b­nio­­nych 14 blo­­ków pro­­gramowych za­­wie­­ra tre­­­ści tak do­­bra­­ne, że roz­­wi­­ja­­ją naj­wa­ż­nie­j­sze czy­n­no­­­ści in­­te­­le­k­tu­­a­l­ne i kszta­ł­tu­­ją te umie­­ję­t­no­­­ści, któ­­re są wa­ż­ne dla da­l­szej edu­­ka­­cji ma­­te­­ma­­ty­cz­nej dzie­­ci. W ka­ż­dym blo­­ku tre­­­ści uło­­żo­­ne są zgo­d­nie z roz­­wo­­jem dzie­­cię­­cych umie­­ję­t­no­­­ści. Uw­zglę­d­nia­­ją ta­k­że za­­kres ró­ż­nic in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych wy­­stę­­pu­­ją­­cych u dzie­­ci w wie­­ku przed­sz­ko­l­nym. Re­­a­li­­zu­­ją je­d­no z wa­ż­nie­j­szych za­­dań wy­­cho­­wa­­nia przed­sz­ko­l­ne­­go, ja­­kim jest przy­­go­­to­­wa­­nie dzie­­ci do szko­­ły, by już na sta­r­cie mo­­gły od­nieść su­k­ces. 

 

„Wspo­­ma­­ga­­nie roz­­wo­­ju umy­­sło­­we­­go” Edy­­ty Gru­sz­czyk-Ko­l­czy­ń­skiej to pro­­gram, któ­­ry po­­le­­ga na ta­­kim or­ga­­ni­­zo­­wa­­niu pro­­ce­­su ucze­­nia się, w wy­­ni­­ku któ­­rego zwię­k­sza się efe­k­ty­w­ność przy­­swa­­ja­­nej wie­­dzy. Okres przed­sz­ko­l­ny to czas otwie­­ra­­nia się na świat dzie­­cię­­cych oczu – czas po­­zna­­wa­­nia i do­­świa­d­cza­­nia. To czas wie­l­kich mo­ż­li­­wo-ści, któ­­re wy­­ma­­ga­­ją od­po­­wie­d­niej sty­­mu­­la­­cji i bo­dź­ców po­­trze­b­nych do kszta­ł­to­­wa­­nia czy­n­no­­­ści wy­­stę­­pu­­ją­­cych w co­­dzie­n­nym ży­­ciu. Te mo­ż­li­­wo­­­ści dzie­c­ka mo­ż­na i wa­r­to wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­ć

 

Za­­ba­­wy fu­n­da­­me­n­ta­l­ne – to pro­­gram edu­­ka­­cy­j­ny po­­zwa­­la­­ją­­cy po­­łą­­czyć we­­so­­łą za­­ba-wę ze sty­­mu­­la­­cją wszy­st­kich zmy­­słów tj. wzro­­ku, słu­­chu, wę­­chu, sma­­ku, czu­­cia, za­­pew-nia­­jąc przy tym roz­­wój we wszy­st­kich sfe­­rach in­­te­­li­­ge­n­cji. Za­­ję­­cia sko­n­stru­­o­wa­­ne są w ta­­ki spo­­sób, aby po­­trzy­­mać na­­tu­­ra­l­ną cie­­ka­­wość dzie­c­ka, roz­­wi­­jać fa­n­ta­­zję, po­­my­­sło-wość i sa­­mo­­dzie­l­ność oraz aby po­­bu­­dzać roz­­wój fi­­zy­cz­ny i umy­­sło­­wy.

Program i metody pracy