Programy wychowania przedszkolnego

 

W Przedsz­ko­lu „Zia­ren­ko” ko­rzy­sta­my z dwóch pro­gra­mów wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go, któ­re są zgod­ne z pod­sta­wą pro­gramową wy­cho­wa­nia przedszkol­ne­go za­twier­dzo­ną przez Mi­ni­stra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i na­sta­wio­ne są na twór­cze dzia­ła­nia dziec­ka oraz zdo­by­wa­nie wie­dzy.

 

„Przedsz­ko­le za­ba­wian­ki. Jak po sznur­ku” Ali­cji Gu­ły
„Na­sze przed­szko­le” M. Kwa­śniew­skiej i W. Ża­ba-Ża­biń­skiej


Pro­gra­my te są zgod­ne z na­szy­mi ce­la­mi i za­wie­ra­ją naj­now­sze ten­den­cje
edu­ka­cyj­ne.

 


Pierw­szy wy­bra­ny przez nas pro­gram wy­cho­wa­nia przedszkol­ne­go „Przedsz­kol­ne za­ba­wian­ki. Jak po sznur­ku…” Ali­cji Gu­ły opar­ty jest na edu­ka­cji wspie­ra­ją­cej roz­wój każ­de­go dziec­ka. Kła­dzie na­cisk na ta­kie wła­ści­wo­ści roz­wo­jo­we jak: zdol­ność ob­ser­wa­cji, pa­mięć, kon­cen­tra­cja, cie­ka­wość, wy­obraź­nia, po­zna­wa­nie zja­wisk, po­trze­ba wy­ja­śnia­nia, twór­cza po­sta­wa wo­bec świa­ta, sa­tysfakcja i ra­dość z roz­wią­za­nia pro­ble­mów, in­dy­wi­du­al­ny styl my­śle­nia i dzia­ła­nia. Za­kła­da, że ja­kość roz­wo­ju dziec­ka uza­leż­nia od je­go do­świad­czeń w okre­sie przed­szkol­nym. Pro­gram ten pod­kre­śla in­dy­wi­du­al­ność każ­de­go dziec­ka. Za­kła­da, że wła­ści­wą oso­bą, któ­ra to­wa­rzy­szy dziec­ku w od­kry­wa­niu świa­ta i wła­snych war­to­ści, jest na­uczy­ciel ak­cep­tu­ją­cy dziec­ko, kie­ru­ją­cy się w swo­im po­stę­po­wa­niu mi­ło­ścią i do­bro­cią, praw­do­mów­ny, sza­nu­ją­cy je­go god­ność oso­bi­stą, nie­po­wta­rzal­ność, bę­dą­cy dla dziec­ka au­to­ry­te­tem w wie­lu dzie­dzi­nach, szcze­gól­nie zaś w mo­ral­nym.

Dru­gim realizowanym pro­gramem wy­cho­wa­nia przedszkol­ne­go jest „ Na­sze przed­szko­le” au­tor­stwa M. Kwa­śniew­skiej i W. Ża­ba-Ża­biń­skiej, któ­ry za­kła­da wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka po­przez po­dej­mo­wa­nie dzia­łań edu­ka­cyj­nych opar­tych na czyn­nym spo­strze­ga­niu przez dziecko, in­ter­pre­to­wa­niu i prze­kształ­ca­niu ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści. Tre­ści pro­gramowe skon­cen­tro­wa­ne są wo­kół ak­tyw­no­ści: spo­łecz­nej, ję­zy­ko­wej, po­znaw­czej, ar­ty­stycz­nej, ru­cho­wej i zdro­wot­nej. Waż­ne jest by po­zwa­lać dziec­ku na roz­wój zgod­nie z je­go in­dy­wi­du­al­nym tem­pem, po­trze­ba­mi, ro­dza­jem in­te­li­gen­cji oraz wy­zwa­la­niem po­sta­wy twór­czej. Pro­gram kła­dzie na­cisk na współ­pra­cę róż­nych śro­do­wisk w wycho­wa­niu ma­łe­go dziec­ka, szcze­gól­nie ro­dzin­ne­go, co da­je du­żą szan­sę na suk­ces rozu­mia­ny ja­ko przy­go­to­wa­nie dziec­ka do ra­dze­nia so­bie w ży­ciu i bu­do­wa­nia sa­tysfak­cjo­nu­ją­cych związ­ków z ludź­mi.
Pro­gram ten umoż­li­wia przy­go­to­wa­nie dziec­ka do osią­gnię­cia go­to­wo­ści szkol­nej i suk­cesu w re­ali­za­cji obo­wiąz­ku szkol­ne­go.


W swo­jej pra­cy ko­rzy­sta­my tak­że z in­nych me­tod i pro­gra­mów.

Program i metody pracy