Przed­szkole Zia­renko 

 

Przed­szkole „Zia­renko” roz­po­częło swoją dzia­łal­ność we wrze­śniu 2009 roku na osie­dlu Poręba przy ul. Bursz­ty­no­wej 20. Przed­szkole mieści się w dwu­pię­tro­wym, prze­stron­nym i dosko­nale wypo­sa­żo­nym budynku. Posia­damy rów­nież własny plac zabaw, który umoż­li­wia dzie­ciom spę­dza­nie aktyw­nie czasu na świe­żym powie­trzu, w bez­piecz­nym oto­cze­niu.

Na pierw­szym miej­scu znaj­duje się dla nas bez­pie­czeń­stwo Two­jego dziecka, dla­tego wej­ście do przed­szkola zabez­pie­czone jest kodem, który dostępny jest jedy­nie Rodzi­com dzieci uczęsz­cza­ją­cych do przed­szkola.

W naszym przed­szkolu pra­cuje wykwa­li­fi­ko­wana kadra, która dba o pra­wi­dłowy rozwój Two­jego maleń­stwa. Są to ludzie, dla któ­rych praca z dziećmi jest nie tylko pracą, ale przede wszyst­kim pasją. Cechuje ich kre­atyw­ność i zaan­ga­żo­wa­nie, co owo­cuje dosko­na­łym i sta­ran­nym przy­go­to­wa­niem do zajęć dydak­tycz­nych oraz pozwala na pro­wa­dze­nie wyjąt­ko­wych i cie­ka­wych zabaw dla dzieci.

Dbając o pra­wi­dłowe żywie­nie dzieci korzy­stamy z usług spraw­dzo­nej firmy cate­rin­go­wej. Posiłki przy­go­to­wy­wane są jedy­nie ze świe­żych, zdro­wych i wysoko jako­ścio­wych pro­duk­tów. Dokład­nie przy­go­to­wane i róż­no­rodne menu pozwala na dostar­cza­nie orga­ni­zmowi Two­jego dziecka nie­zbęd­nych do roz­woju wita­min. W przy­padku aler­gii, po wcze­śniej­szej kon­sul­ta­cji z Rodzi­cami, zostaje przy­go­to­wana odpo­wied­nia dieta.

Pra­gniemy, aby nasze przed­szkole było uro­dzaj­nym grun­tem, na którym przy współ­pracy z Rodzi­cami możemy pomóc wzra­stać i roz­wi­jać się mło­demu czło­wie­kowi. Chcemy stwo­rzyć miej­sce, w którym dziecko nauczy się rozu­mieć siebie, innych i ota­cza­jący go świat.

Naszym celem jest two­rze­nie przed­szkola, do któ­rego przy­cho­dzą nie tylko dzieci, ale mają szansę spo­ty­kać się w nim całe rodziny, zarówno na co dzień, jak i przy okazji wystę­pu­ją­cych w ciągu roku uro­czy­sto­ści i świąt.

Przed­szkole Zia­renko ma służyć dziecku i jego rodzi­nie, ma także uczyć życia zgod­nego z zasa­dami wiary chrze­ści­jań­skiej.
 

Przedszkole Ziarenko