Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

In­tro­ni­za­cja obra­zu Mat­ki Bo­żej La­ty­czow­skiej

 

Na po­cząt­ku pa­ździer­ni­ka w pa­ra­fii, z któ­rą są­sia­du­je i do któ­rej na­le­ży na­sze przed­szko­le mia­ło miej­sce nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie: In­tro­ni­za­cja obra­zu Mat­ki Bo­żej La­ty­czowk­siej, któ­ry po­cho­dzi aż z XVI wie­ku. By­ła to nie­zwy­kle waż­na i podnio­sła uro­czy­stość dla wszyst­kich pa­ra­fian. Dzie­ci z Zia­ren­ka tak­że po­sta­no­wi­ły po­wi­tać Ma­ry­ję w na­szych skrom­nych pro­gach. Każ­da z grup uda­ła się do Ko­ścio­ła, by zło­żyć sym­bo­licz­ne kwia­ty przed obra­zem Mat­ki Bo­żej La­ty­czow­skiej i wspól­nie po­mo­dlić się o po­trzeb­ne ła­ski. Bar­dzo cie­szy­my się,

że w bli­skim są­siedz­twie ma­my za­szczyt na sta­łe go­ścić ten Cu­dow­ny Obraz.