Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Świa­to­wy Dzień Znacz­ka Pocz­to­we­go

 

Gdy wy­sy­łasz li­sty, pacz­ki,
Zaw­sze na­klej na nich znacz­ki.

 

Co ro­ku 9 pa­ździer­ni­ka ob­cho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Znacz­ka Pocz­to­we­go, w ubie­gły czwar­tek Sto­krot­ki w na­wią­za­niu do te­go świę­ta przy­po­mnia­ły so­bie na czym po­le­ga pra­ca li­sto­no­sza, jak wy­glą­da dro­ga li­stu­/kart­ki pocz­to­wej od nadaw­cy do od­bior­cy i wspól­nie do­wie­dzie­li­śmy się co to wła­ści­wie jest ten zna­czek i do cze­go słu­ży? Za­gra­li­śmy w grę prze­szłość i dziś, czy­li jak wy­glą­da­ło kie­dyś do­star­cza­nie li­stów a jak te­raz, po­ba­wi­li­śmy się rów­nież ma­te­ma­tycz­nie prze­li­cza­jąc pocz­tów­ki oraz po­rów­nu­jąc ko­per­ty. Sto­krot­ki do­wie­dzia­ły się, że zbie­ra­nie znacz­ków to dla wie­lu hob­by i po­zna­ły trud­ną na­zwę fi­la­te­li­sty­ka. Te­go dnia dzie­ci przy­nio­sły kla­sery ale też za­pro­si­li­śmy go­ścia Ma­mę Ni­ko­li, któ­ra opo­wie­dzia­ła nam o swo­jej pa­sji z dzie­ciń­stwa i za­pre­zen­to­wa­ła kla­ser ze swo­ją ko­lek­cją. Sto­krot­ki przy po­mo­cy lup mo­gły bli­żej się przyj­rzeć zbio­rom a dzię­ki pę­se­cie spró­bo­wać ma­ni­pu­lo­wać znacz­kami. Każ­de dziec­ko przy­nio­sło wła­sny pro­jekt znacz­ka na­ry­so­wa­ny wła­sno­ręcz­nie, z któ­rych wy­ko­na­li­śmy wła­sny nie­po­wta­rzal­ny kla­ser, gdyż wszy­scy wy­ka­za­li się du­żym za­an­ga­żo­wa­niem oraz do­sko­na­łą in­wen­cją twór­czą. Na ko­niec wy­bra­li­śmy się na wy­ciecz­kę do po­bli­skiej pocz­ty, że­by nadać list.