Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

„Bez­piecz­nie z prą­de­m”– spo­tka­nie z pa­nem po­li­cjantem

 

W każ­dy pierw­szy pią­tek mie­sią­ca na­sze przed­szko­le od­wie­dza Pan po­li­cjant z po­ga­dan­ką, pre­lek­cją, baj­ką edu­ka­cyj­ną bądź po­ka­zem mul­ti­me­dial­nym na te­mat bez­pie­czeń­stwa dzie­ci. W tym mie­sią­cu trzy naj­star­sze gru­py spo­tka­ły się z pa­nem Ar­ka­diu­szem by po­roz­ma­wiać o bez­pie­czeń­stwie przy uży­wa­niu urzą­dzeń elek­trycz­nych. Dzie­ci z za­cie­ka­wie­niem obej­rza­ły film, w któ­rym to Elek­tro­nek uka­zał jak nie­wła­ści­we ko­rzy­sta­nie z urzą­dzeń elek­trycz­nych ta­kich jak: sprzęt gra­ją­cy, czaj­nik elek­trycz­ny, kom­pu­ter, lamp­ka noc­na, czy grzej­nik mo­że być nie­bez­piecz­ne dla dzie­ci. Pan po­li­cjant opo­wie­dział tak­że skąd się bie­rze prąd i ja­ką dro­gę po­ko­nu­je za­nim tra­fi do nas do do­mu, tym sa­mym uka­zu­jąc jak bar­dzo nie­bez­piecz­ne jest dla dzie­ci zbli­ża­nie się do słu­pów te­le­gra­ficz­nych czy bu­dek trans­for­ma­to­ro­wych. Przedsz­ko­la­ki wy­cią­gnę­ły wie­le traf­nych wnio­sków i za­pa­mię­ta­ły du­żo waż­nych in­for­ma­cji z tej cie­ka­wej lek­cji. Spot­ka­nie tra­dy­cyj­nie za­koń­czy­ło się po­czę­sto­wa­niem nas przez Pa­na po­li­cjan­ta słod­ki­mi cu­kier­ka­mi i wrę­cze­niem ko­lo­ro­wa­nek.