Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Dzień Przedsz­ko­la­ka w Sto­krot­kach


Wie to Ma­ry­sia, Ha­nia i Krzyś,

że wiel­kie świę­to w przed­szko­lu jest dziś!


20 wrze­śnia każ­dy przed­szko­lak miał swo­je świę­to, wraz ze Sto­krot­ka­mi Dzień Przedsz­ko­la­ka świę­towaliśmy przy­go­to­wu­jąc słod­ką prze­ką­skę. Sto­krot­ki przy­go­to­wa­ły wa­fle na słod­ko z do­dat­ka­mi owo­co­wy­mi. Nie za­po­mnie­li­śmy o na­szych młod­szych ko­le­gach i ko­le­żan­kach z gru­py Brat­ków oraz Pa­niach z in­nych grup czę­stu­jąc ich na­szy­mi słod­ko­ścia­mi. Dzie­ci stwier­dzi­ły, że każ­de­go dnia mo­że­my ta­kie świę­to ob­cho­dzić!