Wycieczki daleki i bliskieWycieczki dalekie i bliskie

Zia­ren­kowe przed­szko­la­ki uwiel­bia­ją wy­pra­wy da­le­kie i bli­skie. Dla­te­go też w Przedsz­ko­lu Zia­ren­ko or­ga­ni­zu­je­my wy­ciecz­ki do róż­nych cie­ka­wych miejsc. A gdzie? Zo­bacz­cie sa­mi.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć