Poziomki zwiedzają  bi­blio­te­kę

 

Po­ziom­ki bar­dzo lu­bią słu­chać czy­ta­nych im po obie­dzie ba­jek i opo­wia­dań. Sa­me też co raz czę­ściej się­ga­ją po róż­ne ksią­żecz­ki, a na­wet skła­da­ją już pierw­sze li­te­ry…Dla­te­go, by po­głę­bić ich czy­tel­ni­czy en­tu­zjazm oraz po­znać taj­ni­ki świa­ta książ­ki w pe­wien je­sien­ny pią­tek wy­bra­ły się do po­bli­skiej bi­blio­te­ki. Pa­ni bi­blio­te­karka nie tyl­ko opo­wie­dzia­ła dzie­ciom o tym jak funk­cjo­nu­je bi­blio­te­ka, jak się wy­po­ży­cza książ­ki, czy ja­kie in­ne kul­tu­ral­ne im­pre­zy ma­ją tu miej­sce, ale rów­nież po­ka­za­ła dzie­ciom naj­pięk­niej­sze pe­reł­ki- zbio­ry bi­blio­tecz­ne. Wśród nich by­ły książ­ki: mó­wią­ce, śpie­wa­ją­ce, przed­sta­wia­ją­ce róż­ne bu­dow­le, a na­wet ta­kie po­zy­cje, któ­re…sa­me się czy­ta­ją. Po­ziom­ki do­wie­dzia­ły się wie­le na te­mat czy­tel­nic­twa i z pew­no­ścią już nie­dłu­go sta­ną się sta­ły­mi czy­tel­ni­ka­mi bi­blio­te­ki.