Sto­krotki na warsz­ta­tach kuli­nar­nych 

1 lutego Sto­krotki zago­ściły w hotelu Vic­to­ria na warsz­ta­tach kuli­nar­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone były przez szefa kuchni, który wta­jem­ni­czył dzieci w sekrety wypieku babe­czek oraz pizzy. Tuż po przyj­ściu dzieci zało­żyły far­tuszki, po czym każdy zasiadł na przy­go­to­wa­nych wcze­śniej sta­no­wi­skach. Dzieci piekły babeczki zaczy­na­jąc od samo­dziel­nego wybi­cia jajek i doda­nia poszcze­gól­nych skład­ni­ków, przez wyla­nie ciasta do fore­mek po deko­ro­wa­nie babe­czek. Sto­krotki zro­biły także pizze skła­da­jące się z dwóch plac­ków tor­tilli połą­czo­nych serem żółtym i ukła­da­jąc na wierzch swoje ulu­bione skład­niki. Warsz­taty zakoń­czy­li­śmy smacz­nym poczę­stun­kiem tego co dzieci same wyko­nały.