Wyprawka

 

Każ­de Dziec­ko, aby mo­gło funk­cjo­no­wać w żłob­ku po­trze­bu­je rze­czy, któ­re są prze­zna­czo­ne tyl­ko dla nie­go. W tym ce­lu Ro­dzi­ce od­da­ją­cy nam dziec­ko pod opie­kę pro­sze­ni są o przy­go­to­wa­nie nie­zbęd­nych przedmio­tów.

Wyprawka żłobka


Aby zapewnić dziecku dobre samopoczucie prosimy o przygotowanie:
 

  • pieluszki
  • krem pielęgnacyjny
  • poduszka i kocyk
  • smoczek ( jeżeli dziecko korzysta )
  • szczoteczka i pasta do zębów
  • zmienne obuwie
  • kubek niekapek ( jeżeli dziecko korzysta) 
  • komplet ubranek na zmianę
  • chusteczki nawilżające

 

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY IMIENIEM I NAZWISKIEM.

Żłobek