Opłaty :

 

1400 zł - czesne 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, iż nasza pla­cówka otrzy­mała dofi­nan­so­wa­nie z Urzędu Mia­sta Lublin w kwo­cie 400, zł na każde dziecko, w związku z tym wyso­kość cze­snego w roku 2023/2024 wynosi 1000 zł mie­sięcz­nie.

 

15,50 zł – wy­ży­wie­nie dzienne  (odliczane w przypadku nieobecności dziecka)

400 zł – wpi­so­we (opła­ta bez­zwrot­na)

Opłaty za rok 2014/2015

 W ra­mach wy­ży­wie­nia ofe­ru­je­my czte­ry po­sił­ki dzien­nie:
śniada­nie, obiad (zu­pa i dru­gie da­nie) oraz podwie­czo­rek.

W przy­pad­ku aler­gii dziec­ka zo­sta­je przy­go­to­wa­ny ja­dło­spis,
uzgod­nio­ny z ro­dzi­ca­mi dziec­ka.

W przy­pad­ku nie­obec­no­ści dziec­ka od­li­cza­my dzien­ną staw­kę ży­wie­nio­wą
po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu.

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na!

Kon­takt – Elż­bie­ta Fu­ty­ma tel. 605 373 563 (w godz. 8.00–19.00)

Żłobek