Oferta Żłobka

 

Nie­pu­blicz­ne Przedsz­ko­le Zia­ren­ko
za­pra­sza dzie­ci 
w wie­ku 1–2,5 ro­ku do gru­py żłob­ko­wej.

Na­drzęd­nym za­da­niem na­sze­go żłob­ka jest roz­wi­ja­nie u dzie­ci umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwo­lą im spro­stać wy­ma­ga­niom sta­wia­nym w ży­ciu co­dzien­nym. Waż­na jest dla nas współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej ukie­run­ko­wu­je­my roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzo­nym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­nia­mi. W na­szej pla­ców­ce znaj­dziesz pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju. Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci ofe­ru­je­my za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie.

 

W Żłobku Ziarenko wspieramy dziecko na każdym etapie rozwoju

Sa­la, w któ­rej prze­by­wać bę­dą dzie­ci, do­sto­so­wa­na jest do ich po­trzeb roz­wo­jo­wych. Po­mo­ce dy­dak­tycz­ne oraz za­baw­ki, któ­re się w niej znaj­du­ją, słu­żą roz­wo­jo­wi emo­cjo­nal­ne­mu oraz fi­zycz­ne­mu. Na­sza ka­dra pod­cho­dzi do każ­de­go dziec­ka in­dy­wi­du­al­nie, po­dą­ża za je­go po­trze­ba­mi oraz wspie­ra je w dą­że­niu do sa­mo­dziel­no­ści.

Na­szym prio­ry­te­tem jest wspie­ranie spraw­no­ści:

 • fi­zycz­nej
 • ję­zy­ko­wej
 • umy­sło­wej
 • sen­so­rycz­nej


Waż­ne dla nas jest rów­nież, aby dzie­ci po­sia­dły umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne­go ży­cia, tzn. na­uka sa­mo­dziel­ne­go je­dze­nia, my­cie rąk, tre­ning czy­sto­ści, dba­nie o oto­cze­nie.

W pra­cy z dzieć­mi wspo­ma­ga­my się przede wszyst­kim:

 • ele­men­ta­mi pe­da­go­gi­ki Ma­rii Mon­tes­so­ri
 • W. Sher­born
 • za­ba­wa­mi fun­da­men­tal­ny­mi


Za­pew­nia­my:

 • bez­pie­czeń­stwo
 • do­mo­wą at­mos­fe­rę
 • opie­kę wy­cho­waw­czą i opie­kuń­czą w po­sta­ci wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry
 • in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go dziec­ka wspo­ma­ga­ją­ce je­go roz­wój
 • ży­wie­nie dzie­ci zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi oraz do­sto­so­wa­nie
  do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb (np. w przy­pad­ku aler­gii po­kar­mo­wej)


Ofe­ru­je­my:

 • za­ję­cia wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój mo­wy
 • na­uka ję­zy­ka an­giel­skie­go
 • za­ję­cia umu­zy­kal­nia­ją­ce
 • za­ję­cia pla­stycz­ne
 • za­ję­cia wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny
 • in­ne for­my edu­ka­cji przez za­ba­wę

 

 

Żłobek