Współpraca z Rodzicami

 

Włą­cza­nie Ro­dzi­ców w pro­ces dy­dak­tycz­no – wy­cho­waw­czy sta­no­wi cen­ną war­tość za­rów­no dla dzie­ci, ro­dzi­ców jak i na­uczy­cie­li. Je­ste­śmy otwar­ci na Pań­stwa po­trze­by i ocze­ki­wa­nia wy­cho­waw­czo – edu­ka­cyj­ne.

W ra­mach współpra­cy chce­my za­ofe­ro­wać Ro­dzi­com
przed­szko­laków uczęsz­cza­ją­cych do „Zia­ren­ka”:

  • co­ty­go­dnio­wą in­for­ma­cję e-ma­il z pod­su­mo­wa­niem pra­cy w po­szcze­gól­nych gru­pach;
  • za­ję­cia otwar­te – jest to do­sko­na­ła oka­zja, aby zo­ba­czyć swo­je dziec­ko w dzia­ła­niu oraz po­znać me­to­dy pra­cy wy­cho­waw­cy gru­py. Za­ję­cia te ma­ją rów­nież na ce­lu wza­jem­ne po­zna­nie się, zin­te­gro­wa­nie gru­py oraz do­świad­cze­nie za­ba­wy z dziec­kiem.
  • spo­tka­nia in­dy­wi­du­al­ne z wy­cho­waw­cą gru­py tzw. kon­su­lat­cje– po­dej­mo­wa­ne z ini­cja­ty­wy ro­dzi­ców bądź na­uczy­cie­li. Ro­dzi­ce uzy­sku­ją wte­dy szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o roz­wo­ju dziec­ka, je­go funk­cjo­no­wa­niu w gru­pie ró­wie­śni­czej, je­go za­in­te­re­so­wa­niach, zdol­no­ściach, po­stę­pach, ale tak­że o je­go pro­ble­mach. Nau­czy­cie­le na­to­miast, pod­czas ta­kich spo­tkań, mo­gą wię­cej do­wie­dzieć się o dziec­ku, je­go do­tych­cza­so­wym roz­wo­ju, aby móc in­dy­wi­du­al­nie po­dejść do każ­de­go ze swo­ich pod­opiecz­nych.
  • ze­bra­nia ogól­ne – jest to do­sko­na­ły mo­ment na za­po­zna­nie Ro­dzi­ców z pra­cą dy­dak­tycz­no – wy­cho­waw­czą pro­wa­dzo­ną w da­nej gru­pie. Wte­dy rów­nież otrzy­mu­ją Pań­stwo in­for­ma­cje na te­mat osią­gnięć edu­ka­cyj­nych swo­ich po­ciech. Te­ma­ty­ka tych ze­brań wy­ni­ka z bie­żą­cej pra­cy z dzieć­mi.
  • uro­czy­sto­ści przed­szkol­ne – ta­kie spo­tka­nia do­star­cza­ją za­rów­no Pań­stwu jak i dzie­ciom wie­le po­zy­tyw­nych emo­cji. Wzmac­nia­ją one emo­cjo­nal­ny sto­su­nek do przed­szko­la, sprzy­ja­ją dzia­ła­niu ze­spo­ło­we­mu oraz wzmac­niają po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie oraz in­nych. Każ­da uro­czy­stość przed­szkol­na ma być przy­jem­no­ścią, mi­le i cie­ka­wie spę­dzo­nym cza­sem oraz do­brą za­ba­wą.
  • ta­bli­ca in­for­ma­cyj­na dla ro­dzi­ców – moż­na tam zna­leźć m.in. te­le­fo­ny do po­rad­ni spe­cja­li­stycz­nych czy ja­dło­spis na da­ny dzień;
  • Ro­dzi­ców za­pra­sza­my do udzia­łu w warsz­ta­tach do­sko­na­lą­cych umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­cze.
  • za­chę­ca­my ro­dzi­ców do ak­tyw­ne­go udzia­łu i po­mo­cy w przy­go­to­wy­wa­niu wy­cie­czek, im­prez oko­licz­no­ścio­wych czy przed­sta­wień – po­ka­zu­je­my przez to na­szym dzie­ciom, że in­te­re­su­je­my się ni­mi i dzię­ki te­mu więź z na­szy­mi po­cie­cha­mi się wzmac­nia;
Współpraca z Rodzicami