Zajęcia dodatkowe płatne

 

Oprócz za­jęć do­dat­ko­wych znaj­du­ją­cych się w ofer­cie na­sze­go przed­szko­la za­pra­sza­my rów­nież Ro­dzi­ców do za­po­zna­nia się z ofer­tą za­jęć do­dat­ko­wo płat­nych, od­by­wa­ją­cych się po­po­łu­dnia­mi. Być mo­że znaj­dą Pań­stwo ta­kie za­ję­cia, któ­re po­zwo­lą Wa­sze­mu dziec­ku w re­ali­za­cji je­go pa­sji i ma­rzeń. 

Oferta zajęć dodatkowo płatnych w Przedszkolu Ziarenko:

Informacje
Balet  

Balet

 

Stwa­rza dzie­ciom moż­li­wość roz­wo­ju fi­zycz­ne­go oraz ar­ty­stycz­ne­go. Do­dat­ko­wo do­sko­na­li ich spraw­ność oraz pa­mięć ru­cho­wą. Pro­wa­dzą­cy roz­bu­dza w dzie­ciach wy­obraź­nię oraz wy­zwa­la w nich twór­cze za­cho­wa­nia. Dzię­ki spe­cjal­nym stro­jom dziew­czyn­ki mo­gą po­czuć się jak pro­fe­sjo­nal­ne ba­let­ni­ce.

Przedszkole Ziarenko

 

Robotyka  

Robotyka


Pod­czas tych za­jęć dzie­ci wcie­la­ją się w ro­lę kon­struk­to­rów. Bu­du­ją swo­ją wie­dzę prak­tycz­ną na te­mat ota­cza­ją­ce­go ich świa­ta. Zdo­by­wa­ją no­we tech­nicz­ne umie­jęt­no­ści do­sko­na­le się przy tym ba­wiąc.

Przedszkole Ziarenko

 

Szachy  

Szachy


Na­uka gry w sza­chy sprzy­ja wszech­stron­ne­mu roz­wo­jo­wi dziec­ka. Do­sko­na­le kształ­ci pa­mięć, umie­jęt­ność za­rów­no lo­gicz­ne­go jak i abs­trak­cyj­ne­go my­śle­nia. Po­nad­to roz­wi­ja wy­obraź­nię prze­strzen­ną, któ­ra dla dzie­ci jest czę­sto du­żym pro­ble­mem.

Przedszkole Ziarenko