Wyprawka

 

Sta­ra­my się, aby każ­de dziec­ko czu­ło się w na­szym przed­szko­lu kom­for­to­wo i mia­ło za­pew­nio­ne po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa. Dla­te­go pro­si­my Pań­stwa o przy­nie­sie­nie kil­ku nie­zbęd­nych rze­czy, któ­re po­zwo­lą dziec­ku po­czuć się u nas swo­bod­nie:

  • zmien­ne obu­wie (ta­kie, aby dziec­ko mo­gło sa­mo je za­ło­żyć,
    naj­le­piej na rze­py bądź za­trza­ski)
  • kom­plet ubrań na zmia­nę
  • pa­stę i szczo­tecz­kę do zę­bów
  • po­dusz­kę i ko­cyk (w przy­pad­ku młod­szej gru­py, któ­ra le­ża­ku­je)
  • far­tu­szek na za­ję­cia pla­stycz­ne

 

Informacje