Plan dnia

 

Dba­jąc o kom­fort i po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa na­szych pod­opiecz­nych każ­dy dzień jest do­kład­nie za­pla­no­wa­ny. W od­po­wied­nich pro­por­cjach wy­zna­czo­ny jest czas na za­ba­wę, na­ukę oraz od­po­czy­nek. Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z na­szym pla­nem dnia.

 

 

6.45–9.00   In­te­gra­cja dzie­ci w gru­pie, roz­wi­ja­nie oso­bi­stych za­in­te­re­so­wań dziec­ka, na­wią­zy­wa­nie wię­zi emo­cjo­nal­nej mię­dzy dziec­kiem a na­uczy­cie­lem, czas na roz­mo­wę z na­uczy­cie­lem
     
9.00–9.20   Śnia­da­nie – na­uka sa­mo­ob­słu­gi, po­zna­nie za­sad kul­tu­ry sto­łu
     
9.20–9.30   Czyn­no­ści po­rząd­ko­we po skoń­czo­nym po­sił­ku
     
9.30–10.30   Za­ję­cia dy­dak­tycz­ne – bu­do­wa­nie dzie­cięcej wie­dzy o świe­cie i sa­mym so­bie
     
10.30–12.00   Za­cie­ka­wie­nie świa­tem przy­ro­dy
     
12.00–12.30   Obiad – na­by­wa­nie na­wy­ków kul­tu­ralnego za­cho­wa­nia przy sto­le
     
12.30–14.30   Wy­ci­sze­nie, od­po­czy­nek, na­bra­nie si­ły na dal­szy ciąg dnia, roz­wi­ja­nie wy­obraź­ni po­przez kon­takt z li­te­ra­tu­rą
     
14.30–15.00   Po­dwie­czo­rek – kul­tu­ra sto­łu, wdra­ża­nie do zdro­we­go od­ży­wia­nia
     
15.00–17.00   Ro­zwi­ja­nie po­my­sło­wo­ści dziec­ka, na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów in­ter­per­so­nal­nych dzie­ci, two­rze­nie przy­jaź­ni, po­wie­rza­nie ta­jem­nic i se­kre­tów ró­wie­śni­kom.

 

Informacje