Opłaty

 

Opła­ty na rok przed­szkol­ny 2023/2024 wy­no­szą:

620 zł – cze­sne
15,50 zł – dzien­na staw­ka ży­wie­nio­wa
               (odliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka)
400 zł – wpi­so­we (opła­ta bez­zwrot­na)

Wpi­so­we pła­co­ne jest na po­cząt­ku każ­de­go ro­ku po­by­tu dziec­ka w przed­szko­lu. Fun­du­sze z wpi­so­we­go prze­zna­cza­ne są na do­po­sa­że­nie w po­mo­ce oraz ma­te­ria­ły nie­zbęd­ne do pra­cy z dzieć­mi.

 

W ra­mach cze­sne­go za­pew­nia­my:

  • za­ję­cia dy­dak­tycz­ne re­ali­zu­ją­ce pod­sta­wę wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go
  • za­ję­cia wy­mie­nio­ne w ofer­cie przed­szko­la - zobacz ofertę
  • wy­po­sa­że­nie dzie­ci w po­mo­ce dy­dak­tycz­ne
    oraz ma­te­ria­ły pa­pier­ni­cze i pla­stycz­ne (tzw. wy­praw­ka)
  • wy­ciecz­ki
  • spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi oraz przed­sta­wi­cie­la­mi za­wo­dów
  • dia­gno­zę lo­go­pe­dycz­ną
  • kon­sul­ta­cje z  pe­da­go­giem, lo­go­pe­dą,
  • warsz­ta­ty dla Ma­my i Ta­ty do­sko­na­lą­ce umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­cze

 

Opła­ta za pod­ręcz­ni­ki w gru­pach re­ali­zu­ją­cych rocz­ne przy­go­to­wa­nie przed­szkol­ne, po­da­wa­na do wia­do­mo­ści ro­dzi­ców na po­cząt­ku ro­ku przed­szkol­nego – oko­ło 150 zł.


Od­bior­ca i ad­res:
Przedsz­ko­le Ro­dzin­ne ZIARENKO
ul. Bursz­ty­no­wa 20
20–576 Lu­blin

Nr kon­ta:
26 1240 2500 1111 0010 4237 0643

 

Informacje