Oferta zajęć

 

W na­­szym przed­sz­ko­­lu dba­­my o wszech­­stro­n­ny i ha­r­mo­­ni­j­ny roz­­wój dzie­­ci. W at­mo­s­fe­­rze bez­­pie­­cze­ń­stwa i ra­­do­­­ści pra­­gnie­­my wspo­­ma­­gać roz­­wój po­­zna­w­czy, spo­­łe­cz­ny, emo­­cjo­­na­l­ny i re­­li­­gi­j­ny. Ch­ce­­my za­­pe­w­nić dzie­­ciom opie­­kę i na­­u­cza­­nie, a je­d­no­­cze­­śnie wspie­­rać ro­­dzi­­ców w wy­­cho­­wy­­wa­­niu dzie­­ci. Na­­szym ce­­lem jest roz­­wi­­ja­­nie u dzie­­ci wia­­ry w sie­­bie, po­­moc w bu­­do­­wa­­niu zdro­­wych re­­la­­cji z in­­ny­­mi lu­dź­mi oraz zdo­­by­­wa­­niu wie­­dzy i umie­­ję­t­no­­­ści po­­zwa­­la­­ją­­cych spro­­stać wy­­ma­­ga­­niom sta­­wia­­nym w szko­­le i w do­­ro­­słym ży­­ciu.

W ra­­mach re­­a­li­­za­­cji usta­­wy „o sy­s­te­­mie oświa­­ty”, ba­­zu­­jąc na wie­­dzy i umie­­ję­t­no­­­ściach dy­­da­k­ty­cz­nych do­­świa­d­czo­­nych na­­u­czy­­cie­­li, szcze­­gó­l­ną uwa­­gę zwra­­ca­­my na ro­cz­ne przy­­go­­to­­wa­­nie na­­szych Przed­sz­ko­­la­­ków do pod­ję­­cia na­­u­ki w szko­­le pod­sta­­wo­­wej. Dzię­­ki te­­mu dzie­­ci idą do szko­­ły za­­do­­wo­­lo­­ne, ma­­ją si­l­nie roz­­bu­­dzo­­ną cie­­ka­­wość świa­­ta, są przy­­go­­to­­wa­­ne do na­­u­ki czy­­tania oraz pi­­sa­­nia (wię­k­szość dzie­­ci idą­­cych do szko­­ły z na­­sze­­go przed­sz­ko­­la już czy­­ta i pi­­sze sa­­mo­­dzie­l­nie lub z dro­b­ną po­­mo­cą).


Dzie­­ciom uczę­sz­cza­­ją­­cym do na­­sze­­go przed­sz­ko­­la ofe­­ru­­je­­my cie­­płą i sprzy­­ja­­ją­­cą roz­­wo­­jo­­wi at­mo­s­fe­­rę.

 

Ma­my bo­ga­tą ofer­tę za­jęć dla wszyst­kich dzie­ci:

  • za­ję­cia pro­gra­mo­we re­ali­zu­ją­ce pod­sta­wę pro­gra­mo­wą
    wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go.
  • Przed­sz­ko­­la­­ki z naj­sta­r­szych grup ucze­st­ni­­czą w pro­­gra­­mie
    „Be­z­pie­cz­ny przed­sz­ko­­la­k”

 

Zajęcia realizowane w ramach czesnego:

Informacje
Nauka języka włoskiego i angielskiego  

Nauka języka angielskiego

 

Na­­le­­ży pa­­mię­­tać, że umysł dzie­c­ka jest ba­r­dzo chło­n­ny. Okres przed­sz­ko­l­ny to do­­sko­­na­­ły mo­­ment do roz­­po­­czę­­cia na­­u­ki ję­­zyków ob­cych. Od­by­­wa się to oczy­­wi­­­ście w fo­r­mie za­­ba­wy. Na na­­szych za­­ję­­ciach pa­­nu­­je przy­­ja­­zna at­mo­s­fe­­ra, a dzie­­ci spo­n­ta­­ni­cz­nie po­­zna­­ją ję­­zyk. Dzię­­ki ele­­me­n­tom za­­ba­wy nie po­­ja­­wia­­ją się u dzie­­ci ba­­rie­­ry psy­­chi­cz­ne przed po­­zna­­wa­­niem no­­wych słów czy wy­­ra­­żeń, któ­­ry­­mi pó­ź­niej bez skrę­­po­­wa­­nia pró­­bu­­ją się po­­słu­­gi­­wać.

Przedszkole Ziarenko

 

 

Rytmika  

Rytmika


Za­­ję­­cia ry­t­mi­cz­ne wpro­­wa­­dza­­ją w świat mu­­zy­­ki oraz uwra­ż­li­­wia­­ją dzie­­ci na ró­ż­ne­­go ro­­dza­­ju dźwię­­ki do­­bie­­ga­­ją­­ce z oto­­cze­­nia. Dzie­­ci swo­­je emo­­cje wy­­ra­­ża­­ją naj­czę­­­ściej przez ruch, a mu­­zy­­ka po­­zwa­­la im te emo­­cje ukie­­ru­n­ko­­wać i uświa­­do­­mić.

Przedszkole Ziarenko

 

Gi­m­na­­sty­­ka za­­po­­bie­­ga­­ją­­ca wa­­dom po­­sta­­wy  

Gi­m­na­­sty­­ka za­­po­­bie­­ga­­ją­­ca
wa­­dom po­­sta­­wy

 

Po­­ziom za­­jęć do­­sto­­so­­wa­­ny jest do gru­­py wie­­ko­­wej. Za­­ję­­cia te ma­­ją za za­­da­­nie wpły­­wać na ró­w­no­­mie­r­ny roz­­wój dzie­c­ka, kszta­ł­to­­wać po­­zy­­ty­w­ne na­­wy­­ki i przy­­zwy­­cza­­je­­nia oraz ko­­ry­­go­­wać po­­sta­­wę cia­­ła.

 

Przedszkole Ziarenko

 

Za­­ję­­cia psy­­cho­­e­du­­ka­­cy­j­ne  

Za­­ję­­cia psy­­cho­­e­du­­ka­­cy­j­ne

 

Za­­da­­niem tych za­­jęć jest po­­móc dzie­c­ku z ra­­dze­­niem so­­bie w wła­­sny­­mi emo­­cja­­mi. Dzie­c­ko wie­­le od­czu­­wa, je­d­nak nie po­­tra­­fi te­­go na­­zwać ani od­po­­wie­d­nio po­­ka­­zać. Za­­ję­­cia te ma­­ją mu wła­­śnie uła­­twić na­­zy­­wa­­nie od­po­­wie­d­nich emo­­cji oraz po­­móc w ich roz­­ła­­do­­wy­­wa­­niu.

Przedszkole Ziarenko

 

Ka­­te­­che­­za  

Ka­­te­­che­­za


Za­­ję­­cia te od­by­­wa­­ją się we wszy­st­kich gru­­pach wie­­ko­­wych. Ich po­­ziom do­­sto­­so­­wa­­ny jest do wie­­ku dzie­­ci. Na­­sze przedszko­­le wy­­cho­­wu­­je dzie­­ci w wie­­rze chrze­­­ści­­ja­ń­skiej, dla­te­­go wa­ż­ne dla nas jest, aby dzie­c­ko mia­­ło świa­­do­­mość wła­­snej wia­­ry i re­­li­­gii. Za­­ję­­cia od­by­­wa­­ją się w fo­r­mie za­­baw, czy­­ta­­ne są opo­­wia­­da­­nia, przy­­po­­wie­­­ści, co dzie­­ci pó­ź­niej, aby móc le­­piej zro­­zu­­mieć, pró­­bu­­ją prze­­ło­­żyć na swo­­je wła­­sne do­­świa­d­cze­­nia.

Przedszkole Ziarenko

 

Klub ma­­łe­­go na­­u­ko­w­ca  

Klub ma­­łe­­go na­­u­ko­w­ca

 

Dzie­­ci ce­­chu­­je chęć po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Czę­­sto za­­da­­ją nam, do­­ro­­słym, py­­ta­­nia zwią­­za­­ne z ota­­cza­­ją­­cym nas świa­­tem. Za­­ję­­cia od­by­­wa­­ją­ce się w klu­­bie ma­­łe­­go na­­u­ko­w­ca po­­ma­­ga­­ją dzie­­ciom zro­­zu­­mieć pra­­wa przy­­ro­­dy i fi­­zy­­ki rzą­­dzą­­ce świa­­tem, za­­spo­­ka­­ja­­jąc tym sa­­mym ich na­­tu­­ra­l­ną cie­­ka­­wość.

Przedszkole Ziarenko

     

 

 

„Dzie­­cię­ca ma­­te­­ma­­ty­­ka”  

„Dzie­­cię­ca ma­­te­­ma­­ty­­ka”
Za­­ję­­cia te opa­r­te są na pro­­gra­­mie Edy­­ty Gru­sz­czyk – Ko­l­czy­ń­skiej. Ro­­zwi­­ja­­ją one u dzie­­ci mo­ż­li­­wo­­­ści umy­­sło­­we oraz zdo­l­no­­­ści do ucze­­nia się ma­­te­­ma­­ty­­ki w szko­­le. Ro­­zwi­­ja­­ją czy­n­no­­­ści in­­te­­le­k­tu­­a­l­ne i kszta­ł­tu­­ją te umie­­ję­t­no­­­ści, któ­­re są isto­t­ne dla da­l­szej edu­­ka­­cji ma­­te­­ma­­ty­cz­nej dzie­­ci.

Przedszkole Ziarenko

 

Za­­ję­­cia gra­­fo­­mo­­to­­ry­cz­ne  

Za­­ję­­cia gra­­fo­­mo­­to­­ry­cz­ne


Przy­­go­­to­­wu­­ją dzie­­ci do opa­­no­­wa­­nia umie­­ję­t­no­­­ści pi­­sa­­nia. Ro­­zwi­­ja­­ją one ko­­o­r­dy­­na­­cję wzro­­ko­­wo – ru­­cho­­wą, mo­­to­­ry­­kę ma­­łą, po­­pra­­wia­­ją po­­ziom te­ch­ni­cz­ny pi­­sma i ry­­su­n­ków. Ko­­ry­­gu­­ją ró­w­nież nie­­pra­­wi­­dło­­we na­­wy­­ki ru­­cho­­we, na przy­­kład nie­­pra­­wi­­dło­­we trzy­­ma­­nie kre­d­ki, wzma­c­nia­­ją na­­pię­­cie mię­­śnio­­we dło­­ni. Do­­da­t­ko­­wo kszta­ł­cą wra­ż­li­­wość es­te­­ty­cz­ną oraz ma­­ją wpływ na do­­kła­d­ność i sta­­ra­n­ność wy­­ko­­ny­­wa­­nych ry­­su­n­ków.

Przedszkole Ziarenko

 

Geometria  

Geometria
Po­dró­że po Kra­inie Ge­ome­trii ma­ją na ce­lu za­in­te­re­so­wa­nie dzie­ci świa­tem ma­te­ma­ty­ki oraz za­po­zna­nie ich z wy­bra­ny­mi po­ję­ciami geo­me­trycz­ny­mi. W cza­sie za­jęć dzie­ci bę­dą mia­ły oka­zję po­znać ta­kie po­ję­cia jak: punkt, od­ci­nek, róż­ne ro­dza­je li­nii i ką­tów, fi­gu­ry pła­skie i prze­strzen­ne. Za­po­zna­ją się też z róż­ny­mi przy­bo­ra­mi do mie­rze­nia dłu­go­ści i bę­dą mia­ły oka­zję do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści po­słu­gi­wa­nia się ni­mi.

Za­ję­cia z geo­me­trii roz­wi­ja­ją lo­gicz­ne my­śle­nie, do­sko­na­lą pro­ce­sy po­znaw­cze, roz­wi­ja­ją spo­strze­gaw­czość, uwa­gę i pa­mięć. Sty­mu­lu­ją też cie­ka­wość po­znaw­czą i ak­ty­wi­zu­ją sfe­rę wy­obraź­ni prze­strzen­nej.

Wszyst­kie te ce­le i za­da­nia ma­ją wspo­móc dzie­ci w emo­cjo­nal­nym i in­te­lek­tu­al­nym przy­go­to­wa­niu do pod­ję­cia na­uki szkol­nej.

Przedszkole Ziarenko

 

Origami  

Origami


Sz­tu­ka skła­da­nia pa­pie­ru – ori­ga­mi – po­cho­dzi z Chin, jed­nak roz­wi­nię­to ją w Ja­po­nii, dla­te­go to Kraj Kwit­ną­cej Wi­śni uwa­ża­ny jest za jej ko­leb­kę. Przez wie­le lat sztu­ka ori­ga­mi ewo­lu­owa­ła i po­wsta­ły prze­róż­ne jej od­mia­ny. Dziś ozdob­ne skła­da­nie pa­pie­ru sta­ło się pa­sją wie­lu lu­dzi na ca­łym świe­cie. Za­ba­wy wy­ko­rzy­stu­ją­ce składanie papieru są bar­dzo war­to­ścio­we dla wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dziec­ka. Pro­ces skła­da­nia jest bo­ga­ty w róż­no­rod­ne czyn­no­ści: kla­sy­fi­ko­wa­nia, prze­li­cza­nia, ma­ni­pu­lo­wa­nia, po­rów­ny­wa­nia czy miesz­cze­nia się w prze­strze­ni. Skła­da­nie form ori­ga­mi do­sko­na­li mo­to­ry­kę ma­łą, wy­wo­łu­je sy­tuację prze­peł­nio­ne emo­cja­mi i spon­ta­nicz­ny­mi wy­po­wie­dzia­mi dzie­ci, przy­czy­nia się do roz­wo­ju mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, jest rów­nież po­lem do­świad­czeń ma­te­ma­tycz­nych. W na­szym przed­szko­lu za­ję­cia ori­ga­mi są kie­ro­wa­ne do naj­star­szych grup, są one pro­wa­dzo­ne w dwóch for­mach: ori­ga­mi tra­dy­cyj­ne­go pła­skie­go – te­ma­tycz­nie po­wią­za­ne­go z pro­gra­mem dy­dak­tycz­nym gru­py a dru­gą for­mą jest ori­ga­mi ba­je. W tej dru­giej for­mie dzie­ci two­rzą wła­sne książ­ki – ba­je, jest to szcze­gól­nie ulu­bio­na for­ma przez dzie­ci.

Przedszkole Ziarenko