„Zia­ren­ko­we po­dró­żo­wa­nie w głąb Zie­mi”
– pierw­szy tur­nus wa­ka­cyj­ny.


Przedsz­ko­la­ki w Zia­ren­ku ca­ły ty­dzień zgłę­bia­ły swo­je wia­do­mo­ści do­ty­czą­ce pla­ne­ty Zie­mi. Za­czę­li­śmy od po­cząt­ku: skąd się wzię­ła Zie­mia, dla­cze­go na­zy­wa­na jest nie­bie­ską pla­ne­tą, jak to się dzie­je, że ma­my dzień po­tem noc i po co są nam czte­ry po­ry ro­ku. Po­zna­li­śmy rów­nież re­kor­dy Zie­mi: naj­więk­szy kon­ty­nent, naj­więk­szy oce­an, naj­wyż­szy szczyt, naj­dłuż­sza rze­kę oraz naj­zim­niej­sze i naj­cie­plej­sze miej­sce na na­szej pla­ne­cie. Wie­le prze­my­śleń do­ty­czy­ło po­wsta­nia ży­cia na Zie­mi i czy czło­wiek po­cho­dzi od małp?