Eksperymentujemy z wodą- pierwszy turnus wakacyjny       w Ziarenku

W pierw­szym tygo­dniu waka­cji przed­szko­laki wybrały się na mor­skie wyprawy. Młodsi Zia­ren­ko­wi­cze przez kolejne dni pozna­wały głębię oce­anów, zaś bar­dziej doświad­czone przed­szko­laki przez chwilę mogły poczuć się jak praw­dziwi pogromcy mórz – piraci. Piraci pozna­jąc zwy­czaje panu­jące na statku pirac­kim, zebrali na tyle dużo cen­nych infor­ma­cji, że posta­no­wili sami zbu­do­wać własny pojazd wodny i ude­ko­ro­wać go według swo­jego pomy­słu. Po skoń­czo­nej pracy był czas na pirac­kie zabawy, legendy oraz tańce. Kroku star­sza­kom dotrzy­my­wali odkrywcy dna mor­skiego, którzy pod­czas zajęć spraw­dzili swoje umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się pędz­lem oraz wiedzę o zwie­rzę­tach mor­skich i pojaz­dach, któ­rymi się poru­szamy po lądzie, wodzie i w powie­trzu.