Anio­łek, fio­łek, róża, bez…

W ostat­nim tur­nu­sie waka­cyj­nym młod­sza grupa prze­nio­sła się w świat gier plan­szo­wych i zabaw podwór­ko­wych. Przed­szko­laki miały okazję poznać i zagrać w różne gry plan­szowe. Uczest­ni­czyły w two­rze­niu wła­snej gry. Nie tylko gry ze sklepu są pomy­słem na dobrą zabawę, ale te stwo­rzone według wła­snego pomy­słu spra­wiają ogromną frajdę. Grupa dziew­czyn i chło­pa­ków przy­stą­piła do wyścigu kapsli. Pomimo trud­no­ści w pstry­ka­niu kapsli, do mety dotarły wszyst­kie. Miło upły­nął nam czas rów­nież na zaba­wach podwór­ko­wych. Dzie­ciaczki uczest­ni­czyły w grze Klasy – chło­pek, chęt­nie ska­kały przez gumę, poznały zabawę ze ska­kanką – Szczur oraz bawiły się w Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy.