Podróż do wnętrza Ziemi 

 

Jeden z tygo­dnio­wych tur­nu­sów był poświę­cony Ziemi. Star­szaki wybrały się na wystawę glo­bu­sów, poznały budowę Ziemi, jej struk­turę i mine­rały, które z niej pocho­dzą. Dowie­działy się jak powstają trzę­sie­nia Ziemi, ale naj­bar­dziej zacie­ka­wione były zja­wi­skiem wul­ka­nów. Nie tylko poznały budowę wul­ka­nów, ich rodzaje, ale również skon­stru­owały swoje wul­kany i z zacie­ka­wie­niem doko­ny­wały eks­pe­ry­men­tów pr­zed­sta­wia­ją­cych wybu­chy na Ziemi, a także pod wodą.