Wycieczka do Telewizji  Polskiej Lublin

 

Waka­cje roz­po­częły się na dobre, a w Zia­renku nie ma czasu na nudę. W pewien lip­cowy dzień naj­star­sza grupa wybrała się na fascy­nu­jąca wycieczkę do Lubel­skiego Odziały Tele­wi­zji Pol­skiej. Dzieci mogły poznać taj­niki nagry­wa­nia pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, obej­rzeć i prze­te­sto­wać sprzęt tech­niczny, zwie­dzić praw­dziwa „reży­serkę” a co naj­cie­kaw­sze zwie­dzić stu­dia nagrań. Ziar­kie­wi­cze od razu poznały, że sce­no­gra­fia, która się tam znaj­duje, to tło ze zna­nego tele­tur­nieju „Jeden z dzie­się­ciu”, a kolo­rowe rekwi­zyty można jesz­cze oglą­dać w powtór­kach pro­gramu „Jedyn­kowe przed­szkole”. Jed­nak naj­wię­cej emo­cji budziła wizyta w stu­diu nagry­wa­nia Pano­ramy Lubel­skiej, gdzie każde dziecko mogło poczuć się pro­wa­dzą­cym i zoba­czyć jak wygląda na wiel­kim ekra­nie, a także spró­bo­wać swo­ich sił po dru­giej stro­nie kamery, robiąc kadry, zbli­że­nia i nagry­wa­jąc swo­ich kole­gów i kole­żanki. Na koniec udało nam się zamie­nić kilka słów z pro­wa­dząca Pano­ramę Lubel­ska Panią Annę Kurzępą. To była nie­zwy­kła podróż w świat wizji i fonii, która wzbu­dziła wśród dzieci wiele emo­cji.