Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Rumiankach

 

To me­to­da, któ­rej ce­lem jest roz­wi­ja­nie sfe­ry emo­cjo­nal­no – spo­łecz­nej oraz świa­do­mo­ści sie­bie i in­nych osób za po­mo­cą ru­chu i kon­tak­tu fi­zycz­ne­go – do­ty­ku. Za­ję­cia ba­zu­ją na do­świad­cze­niach ru­cho­wych, któ­re ma­ją pod­sta­wo­we zna­cze­nie dla roz­wo­ju dziec­ka. Pod­czas za­jęć dzie­ci ma­ją moż­li­wość kon­tak­tu z in­ny­mi oso­ba­mi w bez­piecz­nej at­mos­fe­rze peł­nej wol­no­ści i ak­cep­ta­cji. We­ro­ni­ka Sher­bor­ne pod­kre­śla, że do­świad­cze­nia te po­zwa­la­ją czuć się w swo­im cie­le jak w do­mu oraz uła­twia­ją na­wią­zy­wa­nie do­brych re­la­cji z sa­my­mi so­bą i z in­ny­mi. Ćwi­cze­nia na­wią­zu­jąc do pro­stych, na­tu­ral­nych za­baw wy­wo­łu­ją wie­le ra­do­ści oraz za­spo­ka­ja­ją po­trze­by dziec­ka, ta­kie jak po­czu­cie bli­sko­ści, bez­pie­czeń­stwa i przy­na­leż­no­ści