Poznajcie Przedszkole ZiarenkoPoznajcie Przedszkole Ziarenko

Przedsz­ko­le mie­ści się w dwu­pię­tro­wym, prze­stron­nym i do­sko­na­le wy­po­sa­żo­nym bu­dyn­ku. Po­sia­da­my rów­nież wła­sny plac za­baw, któ­ry umoż­li­wia dzie­ciom spę­dza­nie ak­tyw­nie cza­su na świe­żym po­wie­trzu, w bez­piecz­nym oto­cze­niu.

 

 

Galeria zdjęć