Wakacje w Ziarenku
Waka­cyjne podró­żo­wa­nie z Zia­ren­kiem

 

Zapra­szamy dzieci od 2,5 do 7 lat na waka­cyjną przy­godę orga­ni­zo­waną przez Przed­szkole Rodzinne „Zia­renko” w ramach tygo­dnio­wych tur­nu­sów waka­cyj­nych w ter­mi­nie od 4 lipca do 19 sierp­nia 2016 r.
 
Przed­szkole będzie czynne w godzi­nach 7.00 – 17.00

TURNUS I (04.07 – 08.07)
Ahoj przy­godo!
Waka­cje to świetna oka­zja by podró­żo­wać, naszą przy­godę roz­po­czy­namy od mor­skiej żeglugi po oce­anach dzie­cię­cej wyobraźni, w pro­gra­mie m.in. wspólne budo­wa­nie statku, a także odkry­wa­nie podwod­nego świata


TURNUS II (11.07 – 15.07)
Czy ta wyspa jest bez­ludna?
– kolej­nym punk­tem naszej waka­cyj­nej wyprawy jest zwie­dza­nie ego­tycz­nych zakąt­ków świata, pozna­wa­nie ich tajem­ni­czych miesz­kań­ców oraz zwy­cza­jów.


TURNUS III (18.07 – 22.07)
Mar­mo­lada, cze­ko­lada ten, kto lubi to zajada!
Czyli coś dla każ­dego Łasu­cha. Naszą kolejną przy­godą będą kuli­narne wyzwa­nia – goto­wa­nie, pie­cze­nie, degu­sta­cje na każdą oka­zję


TURNUS IV (25.07 – 29.07)
Sport to zdro­wie, każdy przed­szko­lak Ci o tym opo­wie!
Po tygo­dniu słod­ko­ści nad­cho­dzi czas by wraz ze smer­fem Osił­kiem zadbać o waka­cyjną syl­wetkę. Dzie­ciaki będą mogły spraw­dzić swoje siły m. in. w cho­dze­niu na szczu­dłach, prze­cią­ga­niu liny i wiele więcej :)


TURNUS V (01.08 – 08.08)
Wier­szem malo­wane … …(…i nie tylko)
Po naszych podró­żach małych i dużych zatrzy­mamy się w kra­inie peł­nej nie­spo­ty­ka­nych barw i kolo­rów, wraz ze smer­fem Mala­rzem będziemy malo­wać pej­zaże, rzeź­bić, lepić z gliny ukła­dać wier­sze oraz pio­senki, jed­nym sło­wem sta­niemy się Arty­stami!


TURNUS VI (08.08 – 12.08)
Raz, dwa, trzy! Tań­czysz TY!
– Kolej­nym punk­tem naszej let­niej przy­gody będzie krótki urlop na wyspie peł­nej weso­łej muzyki i tańca. Będziemy sza­leć jak w kar­na­wale!

TURNUS VII (16.08 – 19.08)
Anio­łek, fio­łek, róża, bez…
Ostat­nim punk­tem naszej podróży będą stare i nowe gry oraz zabawy podwór­kowe. Prze­nie­siemy się w prze­szłość, nie­zna­nych dotąd przed­szko­la­kom gier zarówno plan­szo­wych jak i zabaw tere­no­wych.Dzie­ciom zapew­niamy:

  • trzy smaczne posiłki
  • opiekę wykwa­li­fi­ko­wa­nych, kre­atyw­nych peda­go­gów
  • cie­kawe zaję­cia edu­ka­cyjne
  • warsz­taty pla­styczne i muzyczne
  • zabawy, gry, kon­kursy
  • wycieczki
  • dużo ruchu na świe­żym powie­trzu
  • … oraz wiele innych atrak­cji

 

Opłata jest uza­leż­niona od liczby tur­nusów, w któ­rych dziecko uczest­ni­czy:

Jeden turnus – 120 zł

Dwa turnusy – 210 zł

Trzy turnusy – 300 zł

Cztery turnusy – 390 zł

Pięć turnusów – 480 zł

Sześć turnusów – 570 zł

Siedem turnusów – 660 złDo opłaty za tur­nus należy doli­czyć dzienną stawkę żywie­niową – 11,00 zł,
obej­mu­jącą śnia­da­nie, obiad i podwie­czo­rek.

Waka­cyjne karty zgło­sze­nia pro­simy skła­dać do 15 czerwca.

Karty można otrzy­mać i zło­żyć oso­bi­ście w przed­szkolu lub pobrać TUTAJ,
wypełnić i  wysłać mailowo na adres: biuro@przedszkoleziarenko.pl


Ser­decz­nie zapra­szamy!

Wakacje