Opieka specjalistyczna

 

Naj­waż­niej­szy­mi war­to­ścia­mi są dla nas bez­pie­czeń­stwo na­szych wy­cho­wan­ków oraz wy­so­ka ja­kość świad­czo­nych przez nas usług. Do każ­de­go dziec­ka pod­cho­dzi­my in­dy­wi­du­al­nie, z tro­ską oraz sza­cun­kiem. Do­bie­ra­my od­po­wied­nie me­to­dy pra­cy dba­jąc o wła­ści­wy roz­wój na­szych przed­szko­la­ków. Dla­te­go też ofe­ru­je­my Pań­stwu sze­ro­ką opie­kę spe­cja­li­stycz­ną:

 

  • ści­śle współpra­cu­jemy z Po­rad­nią pe­da­go­gicz­no – psy­cho­logiczną przy uli­cy Ra­do­ści 
  • dzie­ci znaj­du­ją się pod opie­ką lo­go­pe­dy, któ­ry prze­pro­wa­dza dia­gno­zy i w ra­zie po­trze­by pro­wa­dzi in­dy­wi­du­al­ne za­ję­cia lo­go­pe­dycz­ne
  • na­si pod­opiecz­ni są pod opie­ką psy­cho­loga, któ­ry pra­cu­je w na­szym przed­szko­lu i w ra­zie ja­kich­kol­wiek pro­ble­mów dzie­ci  nie są po­zo­sta­wio­ne bez po­mo­cy
  • wy­ko­nu­je­my roz­sze­rzo­ną dia­gno­zę go­to­wo­ści szkol­nej, pod­czas któ­rej prze­ba­da­na zo­sta­je u dziec­ka per­cep­cja i pa­mięć wzro­ko­wa oraz słu­cho­wa, ana­li­za i syn­te­za gło­sko­wa, ana­li­za i syn­te­za sy­la­bo­wa, ko­or­dy­na­cja wzro­ko­wo-ru­cho­wa, spraw­ność gra­fo­mo­to­rycz­na oraz la­te­ra­li­za­cja. Okres przed­szkol­ny to od­po­wied­ni mo­ment by wy­kryć ewen­tu­al­ne za­bu­rze­nia roz­wo­jo­we mo­gą­ce utrud­niać pro­ces na­uki czy­ta­nia i pi­sa­nia, a w re­zul­ta­cie pod­jąć dzia­ła­nia te­ra­peu­tycz­ne ma­jące na ce­lu uspraw­nia­nie za­bu­rzo­nych funk­cji. Dia­gno­za go­to­wo­ści szkol­nej prze­pro­wa­dza­na jest jest do­świad­czo­ną pa­nią psy­cho­log.
  • prze­pro­wa­dza­my dia­gno­zę ry­zy­ka dys­lek­sji – sku­pia­my się na prze­ba­da­niu funk­cji psy­cho­mo­to­rycz­nych sta­no­wią­cych pod­sta­wę w pro­ce­sie na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pi­sa­nia (per­cep­cja i pa­mięć wzro­ko­wa oraz słu­cho­wa, ana­li­za i syn­te­za gło­sko­wa, spraw­ność gra­fo­mo­to­rycz­na, la­te­ra­li­za­cja – do­mi­na­cja oka i rę­ki). Dla dzie­ci, któ­re po­sia­da­ją trud­no­ści w za­kre­sie wy­żej wy­mie­nio­nych umie­jęt­no­ści, le­żą­cych u podło­ża pro­ce­su czy­ta­nia i pi­sa­nia, wy­cho­dzi­my z ofer­tą od­płat­nych, in­dy­wi­du­al­nych za­jęć ko­rek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­nych.    
  • w na­szym przed­szko­lu prze­pro­wa­dza­ne rów­nież by­ły ba­da­nia, któ­re ma­ją na ce­lu wcze­sne wy­chwy­ce­nie u dzie­ci za­bu­rzeń mo­gą­ce być ob­ja­wem dys­funk­cji in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej. Wcze­sne wy­kry­cie za­bu­rzeń in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej i od­po­wied­nia te­ra­pia po­mo­gą Pań­stwa dziec­ku w lep­szym funk­cjo­no­wa­niu w do­ro­słym ży­ciu.
  • za­pra­sza­li­śmy spe­cja­li­stów, z dzie­dzi­ny oku­li­sty­ki i la­ryn­go­lo­gii, któ­rzy prze­pro­wa­dza­li w na­szym przed­szko­lu ba­da­nie wzro­ku oraz słu­chu, aby wcze­śnie wy­kryć ewen­tu­al­ne za­bu­rze­nia u dziec­ka
Przedszkole Ziarenko