Organizacja

 

Przedsz­ko­le czyn­ne jest od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 6.45 – 17.00.

Rok przed­szkol­ny tr­wa od wrze­śnia do czerw­ca. W mie­sią­cach lip­cu i sierp­niu or­ga­ni­zo­wa­ne są za­ję­cia w ra­mach ty­go­dni te­ma­tycz­nych. W tym cza­sie dzie­ci pod na­szą opie­ką ba­wią się po­zna­jąc jed­no­cze­śnie wie­le cie­ka­wo­stek z ota­cza­ją­ce­go ich świa­ta.

Do przed­szko­la uczęsz­cza­ją dzie­ci w wie­ku 2,5 – 6 lat.

Przyj­mu­je­my dzie­ci z orze­cze­niem o kształ­ce­niu spe­cjal­nym


W placówce funk­cjo­nu­je 5 oddziałów przedszkolnych i 1 oddział żłobkowy.

Każ­dy od­dział li­czy od 15 do 20 osób. Pierw­szeń­stwo w przy­ję­ciu do placówki ma ro­dzeń­stwo dzie­ci już uczęszczających oraz dzie­ci ro­dzi­ców otwar­tych na współ­pra­cę z przed­szko­lem i chcą­cych wy­cho­wy­wać dziec­ko w opar­ciu o chrze­ści­jań­ski sys­tem war­to­ści.

 

Informacje