Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Pasowanie na przedszkolaka 2022

 

Wa­ka­cje mi­nę­ły bar­dzo szyb­ko, a że „w­szyst­ko, co do­bre…nie­ko­niecz­nie szyb­ko się koń­czy” rów­nie szyb­ko nad­szedł no­wy rok przed­szkol­ny. Jak co roku dołączyły do naszej brygady przedszkolnej dzieci, które 28 października zostały pasowane na prawdziwego przedszkolaka. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Były łzy wzruszenia, zarówno wśród widowni jak i samych uczestników. Najmłodszą grupę przywitała w przedszkolu grupa najstarsza, która wykonała po raz pierwszy hymn naszego przedszkola. Ko­cha­ni! Ży­czy­my Wam, by ten rok był pe­łen nie­za­po­mnia­nych chwil spę­dzo­nych w na­szych mu­rach, by­ście z każ­dym dniem po­zy­ski­wa­li no­we wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, a za­ba­wa spra­wia­ła Wam mnó­stwo fraj­dy i sa­tys­fak­cji. By uśmiech to­wa­rzy­szył Wam każ­de­go dnia, a przy­ja­cie­le i wy­cho­waw­cy by­li Wa­szym opar­ciem w trud­niej­szych chwi­lach. Sz­cze­gól­nie na­szym świe­żyn­kom ży­czy­my, by jak naj­szyb­ciej się prze­ko­na­ły o tym, że pod­czas po­obied­nie­go od­po­czyn­ku też mi­ło moż­na spę­dzać czas, ro­dzi­ce ZAWSZE przy­cho­dzą po swo­je po­cie­chy, a przed­szkol­ne da­nia są wy­jąt­ko­wo smacz­ne i zdro­we- czy­li, że przed­szko­le to Wasz dru­gi dom!