Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Kolorowe pożegnanie jesieni
– zajęcia otwarte w Stokrotkach.

 

Jesz­cze je­sień, a zi­mę już po­wo­li czuć i wi­dać do­oko­ła. Sto­krot­ki ra­zem ze swo­imi Ro­dzi­ca­mi wzię­ły udział w ko­lo­ro­wym po­że­gna­niu je­sie­ni. Za­czę­li­śmy od stwo­rze­nia ko­lo­ro­wej pa­le­ty je­sie­ni i za­ba­wy z ko­lo­ro­wymi dusz­ka­mi do utwo­ru Piz­zi­ca­to wg. B. Strauss. Sto­krot­ki kre­śląc ko­lo­ra­mi je­sie­ni fa­le na kart­kach stwo­rzy­ły ko­lo­ro­we ba­zgro­ty, po czym za­pro­si­ły swo­ich Ro­dzi­ców do wy­ko­na­nia ści­śle taj­ne­go za­da­nia w gru­pach – me­to­dą wy­dzie­ran­ki. Obok za­baw no­wych zna­la­zły swo­je miej­sce rów­nież sta­re i do­brze zna­ne za­ba­wy, m.in. „Sto­no­ga”, któ­ra za­chę­ci­ła dzie­ci do po­ko­ny­wa­nia prze­szkód i ćwi­cze­nia pa­mię­ci w li­cze­niu nóg. Na ko­niec Sto­krot­ki z po­mo­cą Ro­dzi­ców skon­stru­owa­ły je­sien­ne wę­że, przy któ­rych trze­ba by­ło się wy­ka­zać umie­jęt­no­ścią ukła­da­nia ryt­mów i spraw­no­ścią ma­nu­al­ną, gdyż ele­men­ty trze­ba by­ło na­wlec za po­mo­cą igły. Spę­dzi­li­śmy to je­sien­ne po­po­łu­dnie wspól­nie ba­wiąc się, twór­czo dzia­ła­jąc, po­pi­ja­jąc ma­li­no­wą her­bat­ką i prze­ką­sza­jąc ro­ga­li­kiem lub ba­becz­ką do­mo­we­go wy­pie­ku.