Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

"Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!”

Fasolki dosko­nale o tym wie­dzą, dla­tego wizyta u den­ty­sty to nic strasz­nego. W pobli­skim gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicznym dzieci miały oka­zję poznać pracę den­ty­sty oraz obej­rzeć gabi­net sto­ma­to­lo­giczny „od kuchni”. Wszystko było tak cie­kawe, że każdy z przed­szko­laków chciał zasiąść na fotelu den­ty­stycznym, obej­rzeć spe­cja­li­styczne narzę­dzia i zostać przez chwilę pacjen­tem. Każdy mógł oso­bi­ście za pomocą szczo­teczki umyć mode­lowe zęby i dowie­dzieć się jak dbać o swoje zęby każ­dego dnia. Dzieci dosko­nale wie­działy, że owoce i warzywa to jest to, co każdy przed­szko­lak lubi naj­bar­dziej: ) . Wie­działy także, dla­czego psują się zęby, co to jest próch­nica i ile razy dzien­nie należy się­gać po szczotkę, pastę i kube­czek z wodą. Na zakoń­cze­nie wizyty każdy dzielny pacjent otrzy­mał dyplom uzna­nia, kolo­ro­wankę i pastę do zębów. Teraz wizyta u den­ty­sty to sama przy­jem­ność, bo prze­cież nie ma się czego bać w tak miłym miej­scu. Dzię­ku­jemy ser­decz­nie pra­cow­ni­kom „Nie­pu­blicz­nego Gabi­netu Sto­ma­to­lo­gicz­nego Maria Fajks-Cza­ban” przy ul. Ame­ty­sto­wej za cie­kawe doświad­cze­nia i sym­pa­tyczną atmos­ferę.