Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Podróż po Europie w drugim turnusie wakacyjnym

 

Pod­czas dru­giego waka­cyj­nego tur­nusu za równo w gru­pie młod­szej jak i star­szej zaczę­li­śmy naszą podróż, od kon­ty­nentu naj­bliż­szego nam czyli od – Europy. Sku­pi­li­śmy się na takich kra­jach jak: Wło­chy, Hisz­pa­nia, Fran­cja, Niemcy oraz na naszej ojczyź­nie, czyli Pol­sce. Pod­czas reali­za­cji tema­tyki dzieci zapo­znały się z wyglą­dem flagi, poznały sto­lice danych kra­jów. Oglą­da­li­śmy cie­kawe zabytki, a także pozna­wa­li­śmy ich histo­rię np. wieża Eif­fla, wło­skie Colos­seum, krzywa wieża w Pizie itp. Sta­ra­li­śmy się także poznać różne cie­ka­wostki o danym kraju, dowie­dzieć się, jaka jest ulu­biona potrawa, co to jest hisz­pań­ska cor­rida czy jak sma­kuje słynna wło­ska moz­za­rela oraz na czym polega taniec fla­menco. Dzieci w zespo­łach kon­stru­owały swoje wieże Eif­fla czy bramę bran­den­bur­ską.