Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Jabłkowy tydzień

Te­ma­tem prze­wod­nim pierw­sze­go pa­ździer­ni­ko­we­go ty­go­dnia Nie­za­po­mi­na­jek by­ły… jabł­ka. Naj­pierw do­ty­ka­li­śmy, wą­cha­li­śmy, oglą­da­li­śmy jabł­ka i opi­sy­wa­li­śmy na­sze od­czu­cia. Nie­za­po­mi­naj­ki po­zna­ły do­kład­ny roz­wój jabł­ka (od na­sion­ka do doj­rza­łe­go owo­cu, któ­ry spa­da z ja­bło­ni). Po­zna­ły rów­nież bu­do­wę owo­cu jabł­ka: wie­dzą, co to skór­ka, miąższ, ko­mo­ra na­sien­na, na­sio­na, szy­puł­ka, kie­lich. Dzie­ci mia­ły oka­zję do­wie­dzieć się, co moż­na zro­bić z jabł­kiem (czyn­no­ści): ze­rwać, ze­brać, umyć, po­kro­ić, ugo­to­wać, usma­żyć, usu­szyć, obrać, itd. Na pod­sta­wie kart uka­zu­ją­cych da­ne czyn­no­ści i ko­rzy­sta­jąc z ru­chli­wo­ści dzie­ci, Nie­za­po­mi­naj­ki po­zna­ły po­ję­cie cza­sow­ni­ka, któ­ry od­po­wia­da na py­ta­nie „co ro­bi? ”. Bar­dzo chęt­nie dzie­ci od­po­wia­da­ły na py­ta­nie cza­sow­ni­ko­we, pod­czas gdy in­ne de­mon­stro­wa­ły prze­róż­ne czyn­no­ści. Kie­dy już po­roz­ma­wia­li­śmy o czyn­no­ściach zwią­za­nych z jabł­kami, roz­po­czę­li­śmy wiel­kie dys­ku­sje, co też po­wsta­nie po ta­kich dzia­ła­niach, czy­li: szar­lot­ka (ja­błecz­nik), jabł­ko pie­czo­ne, su­szo­ne, su­ro­we, ocet win­ny, kom­pot, dżem jabł­kowy, itd.

Mie­li­śmy oka­zję po­znać rów­nież jabł­ko ostat­nim ze zmy­słów, czy­li sma­kiem i de­gu­sto­wa­li­śmy jabł­ka róż­nych od­mian i rów­nież dzie­li­li­śmy się na­szy­mi od­czu­cia­mi – jed­ne jabł­ka by­ły sło­dziut­kie, in­ne kwa­śne, a jesz­cze in­ne jak cy­try­na. Ra­zem ze sma­kiem zmie­niał się też za­pach jabł­ka, wy­gląd skór­ki i miąż­szu.

Po­zna­li­śmy rów­nież przy­sło­wia i związ­ki fra­ze­olo­gicz­ne zwią­za­ne z jabł­kiem:

 • Nie­da­le­ko pa­da jabł­ko od ja­bło­ni;
 • Jabł­ko nie­zgo­dy;
 • Jabł­ko Ada­ma;
 • Zło­te jabł­ko;
 • Jabł­ko za­tru­te – kró­lew­na Śnież­ka;
 • Jak dwie po­łów­ki jabł­ka;
 • Jabł­ko New­to­na;
 • Zbić ko­goś na kwa­śne jabł­ko;
 • One ap­ple a day ke­eps do­ctor away;
 • Ja­kie jabł­ko, ta­ka skór­ka, ja­ka mat­ka, ta­ka cór­ka;
 • Gdy przyj­dzie świę­ty An­to­ni, znać ja­błusz­ko na ja­bło­ni;
 • Zło­te jabł­ko – atry­but wła­dzy kró­lew­skiej.