Ziarenkowe wakacyjne podróże dobiegły końca. Do zobaczenia 1 września

 

Ostatni tur­nus waka­cyjny w Zia­renku upły­nął pod zna­kiem antycz­nej Gre­cji i Rzymu. Przed­szko­laki poznały wiele fak­tów z życia Gre­ków i Rzy­mian, dowie­działy się jak wiele ze świata kul­tury, sportu czy sztuki zawdzię­czamy naszym antycz­nym przod­kom, a także miały oka­zję wziąć udział w Zia­ren­ko­wej Olim­pia­dzie Spor­to­wej. Uwień­cze­niem całych waka­cji była wycieczka do sali zabaw Kid’s Club gdzie wszyst­kie prze­dszko­laki spę­dziły aktyw­nie czas na zaba­wach, wspi­nacz­kach i wyścigach w kolo­ro­wej i baj­ko­wej sce­ne­rii.

 

Dzię­ku­jemy wszyst­kim dzie­ciom za wspólne podró­żo­wa­nie i zabawę pod­czas waka­cyjnych tur­nu­sów. Mamy nadzieję, że pod­czas wspól­nych podróży w nie­znane zdo­by­li­ście nie tylko dużo nowych umie­jęt­no­ści, ale także przy­ja­ciół, któ­rzy pozo­staną na dłu­żej. Do zoba­cze­nia 1 września!