Wycieczka do Dworku Wincentego Pola

 

Waka­cje trwają a Zia­ren­ko­wi­cze nie próż­nują. Pew­nego gorą­cego dnia star­sza grupa wybrała sie na wycieczkę do Dworku Win­cen­tego Pola. Przed­szko­laki dowie­działy się, kim był ten zdolny Lubli­nia­nin i mogły obej­rzeć jego dom, jak również przedmioty codzien­nego użytku sprzed 200 lat. Jako, że tur­nus waka­cyjny doty­czył Ziemi obej­rze­li­śmy także wystawę glo­bu­sów róż­nego rodzaju z całego świata. Przed­szko­laki z wielką uwagą i zain­te­re­so­wa­niewm słu­chały cie­ka­wo­stek doty­cza­cych eks­po­na­tów i bar­dzo aktyw­nie zwie­dzały muzeum.