Kosmiczna podróż

 

W pierw­szym tur­nu­sie waka­cyj­nym wyjąt­kowa podróż: pod­bi­jamy kosmos! Po obej­rze­niu ilu­stra­cji rakiet kosmicz­nych, dzieci z młod­szej grupy przy­stą­piły do two­rze­nia wła­snych rakiet. Za sprawą zaklę­cia uru­cha­mia­ją­cego nasz wehi­kuł, roz­po­czę­li­śmy naszą przy­godę w kosmo­sie. Przed­szko­laki ukła­dały kosmiczne puz­zle. Po dopa­so­wa­niu uka­zała się postać austro­nau­ty­/ko­smo­nauty. Następ­nie wylą­do­wa­li­śmy na małej pla­ne­cie, z któ­rej mogli­śmy obser­wo­wać Słońce. Wyko­na­li­śmy Układ Sło­neczny, za sprawą któ­rego dzieci dowie­działy się, że każda pla­neta ma swoją orbitę i krąży wokół Słońca. Przy pomocy nie­bie­skiego arku­sza papieru i folii alu­mi­nio­wej, przed­szko­laki wycza­ro­wały galak­tykę. Aby powró­cić do przed­szkola ponow­nie wypo­wie­dzie­li­śmy nasze zaklę­cie. Po powro­cie każdy przed­szko­lak we wcze­śniej otrzy­ma­nym pasz­por­cie, mógł wkleić tytuł i zna­czek potwier­dza­jący odby­cie podróży.