Niespodzianka dla Babci i Dziadka od Rumianków

 

Ru­mian­ki chcia­ły zro­bić nie­spo­dzian­kę swo­im Bab­ciom i Dziad­kom. Przy­szy­ko­wa­ły Im cia­stecz­ka z ma­sy sol­nej z oka­zji Ich świę­ta. Na po­cząt­ku trze­ba by­ło wy­ro­bić cia­sto o ko­lo­rze błę­kit­nym i ró­żo­wym, a na­stęp­nie rów­no roz­wał­ko­wać, wy­kro­ić róż­ne kształ­ty i sa­mo­dziel­nie ozdo­bić. Uwa­ga! Cia­stecz­ka nie są ja­dal­ne, choć wy­glą­da­ją sma­ko­wi­cie.