Kwiecień w Rumiankach

 

Przez ostat­nie tygo­dnie w gru­pie Rumian­ków zostało poru­szo­nych wiele tema­tów. Przede wszyst­kim prze­mi­nęły Święta Wiel­ka­nocne. Rozma­wia­li­śmy z dziećmi o Nie­dzieli Pal­mo­wej, oglą­da­li­śmy różne palmy i porów­ny­wa­li­śmy ich wiel­ko­ści (duża, mała palma). Rumianki dowie­działy się co, powinno znaj­do­wać się w koszyku wiel­ka­noc­nym. Efek­tem tego była wyko­nana praca pla­styczna – pisanki w koszyczku. Zada­niem dzieci było odbi­cie wcze­śniej poma­lo­wa­nych przez opie­kunki połó­wek ziem­nia­ków w wyzna­czo­nym obrę­bie. Wiele dzieci nie potrze­bo­wało przy tym żad­nej pomocy. Przy każ­dej moż­li­wej oka­zji powta­rzamy w gru­pie znane nam już kolory. Oprócz wie­dzy prze­ka­zy­wa­nej mimo­cho­dem, pro­wa­dzimy zabawy poświę­cone tej tema­tyce. Ostat­nio wyko­rzy­sta­li­śmy koła, szarfy, farby, ale także motywy świą­teczne – czyli żółte kur­czaczki i pióra. W każ­dej chwili dzieci z entu­zja­zmem biorą udział w zaba­wach z chu­stą Klanzy. W ubie­głym mie­siącu wyko­rzy­sta­li­śmy ją do ćwi­cze­nia dosto­so­wa­nia naszych ruchów (falo­wa­nia chu­stą) do tempa muzyki. Rumianki wie­dzą już, że szyb­kie tempo pio­senki ozna­cza dyna­miczne poru­sza­nie chu­stą, a wolne tempo – deli­katne. Ostat­nio pogoda przy­czy­niła się do przy­po­mnie­nia nazew­nic­twa poszcze­gól­nych zja­wisk pogo­do­wych – opady desz­czu, śniegu, sło­necz­nie, pochmurno, burza. Przy oka­zji wspo­mnie­li­śmy o odpo­wied­nim ubio­rze do danej pogody. Na zakoń­cze­nie tego tematu wyko­na­li­śmy pracę pla­styczną. Na kart­kach papieru przed­sta­wi­li­śmy deszcz two­rząc chmury z płat­ków kosme­tycz­nych i odro­biną nie­bie­skiej farby oraz kro­ple desz­czu za pomocą pla­ste­liny i bro­ka­to­wej farby, która bar­dzo spodo­bała się dzie­ciom.