W naszym żłobku - czyli jak spędzają czas Rumianki.


W naszym żłobku dzieci nie tylko dobrze się bawią, ale rów­nież uczą. Przede wszyst­kim w każdy czwar­tek pro­wa­dzone są zaję­cia umu­zy­kal­nia­jące, na któ­rych Rumianki ocho­czo śpie­wają, tańczą, grają na instru­men­tach i biorą udział w róż­nych zaba­wach. Dbamy rów­nież o roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych. Sta­ramy się jak naj­czę­ściej wyko­ny­wać prace z zasto­so­wa­niem róż­nych tech­nik. Pamię­tamy rów­nież o dosko­na­le­niu czyn­no­ści samo­ob­słu­go­wych. Dzieci pró­bują samo­dziel­nie myć ręce, buzię i zęby. To nie tylko dobry nawyk, ale rów­nież świetna zabawa. Sta­ramy się rów­nież uroz­ma­icać dni naszym Rumian­kom poprzez dzień spę­dzony z kolo­ro­wymi balo­nami, sza­leń­stwami z bań­kami mydla­nymi czy zabawę na świeżym powietrzu. Jednak w żłobku naj­wię­cej czasu poświę­camy na swo­bodną aktyw­ność. Dzieci naj­czę­ściej bawią się indy­wi­du­al­nie, ale poja­wia się już także zabawa w parach.