O zdrowiu i bezpieczeństwie w żłobkowych Rumiankach

 

W gru­pie Rumian­ków dwa pierwsze tygo­dnie maja poświę­ci­li­śmy zdro­wiu i bez­pie­czeń­stwu. Codzien­nie jed­nak sta­ramy się jak naj­le­piej dbać o nasze zdro­wie. Pomię­dzy posił­kami wycho­dzimy na dwór, aby zaczerp­nąć świe­żego powie­trza. W cza­sie spa­ceru dzieci chęt­nie śpie­wają pio­senki oraz obser­wują oto­cze­nie. Ale także poznają zasady panu­jące pod­czas spa­ceru. By bez­piecz­nie poru­szać się po oko­licy, każde dziecko powinno rozu­mieć co ozna­czają kolory na sygna­li­za­cji świetl­nej. Rumianki przy­po­mi­nają sobie kolory pod­czas zabaw, w któ­rych wyko­rzy­stu­jemy różne mate­riały. By ich zna­cze­nie zostało nam w pamięci wyko­na­li­śmy pracę pla­styczną – sygna­li­za­tora świetl­nego, któ­rego kolo­ro­wa­li­śmy opił­kami kre­dek Bam­bino. O swoje zdro­wie Rumianki dbają rów­nież w sali, myjąc zęby po posiłku. Ta czyn­ność nie tylko korzyst­nie wpływa na nasze zdro­wie, ale rów­nież daje nam mnó­stwo rado­ści!