Wiosna w Rumiankach

 

Do grupy Rumian­ków przy­fru­nęły bociany. Najm­łodsi zapo­znali się z oznaką wio­sny jaką jest bocian. Poznały jego cha­rak­te­ry­styczne cechy wyglądu. Póź­niej wyko­nały pracę pla­styczną z uży­ciem pla­ste­liny i piór.