Ekspresja plastyczna w grupie żłobkowej

 

W grupie żłobkowej Rumiankach nie bra­kuje zajęć pla­stycz­nych, w któ­rych dzieci bar­dzo chęt­nie uczest­ni­czą roz­wi­ja­jąc swoją wyobraź­nię oraz ćwi­cząc moto­rykę małą.