Rumiankowe zabawy swobodne

 

W żłobku dbamy o roz­wój moto­ryczny, psy­chiczny i spo­łeczny poprzez odpo­wiedni dobór zabaw, ksią­żek, muzyki oraz planu dnia. W cza­sie pobytu w pla­cówce dzieci uczest­ni­czą w zaję­ciach gru­po­wych, wycho­dzą na spa­cer lub plac zabaw, kształ­tują nawyki higie­nicznejak i mają czas na zabawę swo­bodną.