Zajęcia muzyczne metodą Gordona w grupie żłobkowej Rumiankach

 

W każdy pią­tek dzieci biorą aktywny udział w zaję­ciach umu­zy­kal­nia­ją­cych pro­wa­dzo­nych metodą Gor­dona. Jest to dla nich czas „osłu­cha­nia się” z róż­nymi for­mami muzyki, który kształ­tuje wraż­li­wość muzyczną oraz daje moż­li­wość do wyra­że­nia eks­pre­sji twór­czej małego dziecka.