Na bębenku marsza gram

 

W mi­nio­nym tygo­dniu pozna­wa­li­śmy różne cie­kawe, a cza­sem nie­ty­po­we­ in­stru­menty. Zoba­czy­li­śmy, jak wygląda sak­so­fon, szcze­gól­nie ­dzie­ciom podo­bała się jego złota barwa. Pan Łukasz pro­wa­dzący zaję­cia z ryt­miki zade­mon­stro­wał moż­li­wo­ści dźwię­kowe tego instru­mentu. Rów­nież przy­po­mnie­li­śmy sobie wygląd skrzy­piec- mogli­śmy na nich ­grać i obej­rzeć je z bli­ska. Widzie­li­śmy w jaki spo­sób się je stroi, aby wyda­wały wła­ściwe i miłe uszom dźwięki. Mogli­śmy ­obej­rzeć gitarę aku­styczną i posłu­chać cie­ka­wych melo­dii,a nie­które z nich były dzie­ciom dobrze znane. Pan zapre­zen­to­wał rów­nież bębny: bon­gosy i jumbe poka­zu­jąc jak powinno się na nich grać i ja­kie dźwięki mogą wyda­wać. Po zapo­zna­niu z wyglą­de­m in­stru­men­tów, a także posłu­cha­niu ich muzycz­nego zasto­so­wa­nia, dzieci mogły na nich zagrać, na początku zgod­nie z pole­ce­nia­mi­ Pana pro­wa­dzą­cego zaję­cia, a póź­niej już dowol­nie, zależ­nie od wła­snej kon­cep­cji, pomy­sło­wo­ści i uzna­nia. Dzieci z rado­ścią oraz duzym zapa­łem grały na instru­men­tach i spra­wiało im to ogromną przy­jem­ność. Cie­ka­wym doświad­cze­niem ­były próby wspól­nego gra­nia, które nie były łatwe, ale Rumianki podo­łały temu zada­niu: ).