Dogoterapia w Rumiankach

 

W naszym żłobku zawsze coś się dzieje i tym razem było podob­nie. Do naj­młod­szej grupy zawi­tali mili goście, któ­rymi były dwie miłe Panie w towa­rzy­stwie Vanilli – sym­pa­tycz­nego, wytre­so­wa­nego psa z grupy „Super psy”, który bie­rze udział w zaję­ciach z zakresu dogo­te­ra­pii. Oczy­wi­ście dzieci nie były zasko­czone jego wido­kiem, gdyż odpo­wied­nio wcze­śniej zazna­ja­miały się z wyglą­dem oraz zacho­wa­niem psów. Począt­kowo dzieci przy­glą­dały się i uśmie­chały

do zwie­rzaka, gdyż jego wygląd był rze­czy­wi­ście nie­ty­powy, z daleka wyglą­dał jak biała puchata kula śnie­gowa. Z chę­cią zaczęły pozna­wać jego ulu­bione sma­ko­łyki, wyszu­ki­wać je i w ten spo­sób wrę­czały mu różne psie przy­smaki. Nie­zwy­kłym doświad­cze­niem dla dzieci była moż­li­wość pogła­ska­nia psa, jego mięk­kiej i deli­kat­nej niczym wata sier­ści. Pie­sek wyglą­dał pięk­nie i był bar­dzo cier­pliwy, w ten spo­sób dzieci będące w żłobku mogły go nakar­mić i pogła­skać. Ach, jaką radość spra­wiła dzie­ciom ta nie­za­po­mniana wizyta… Niech zdję­cia zobra­zują, to czego oso­bi­ście nie mogli­ście obej­rzeć, a więc zapra­szam do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć.