Przedstawienia i imprezyPrzedstawienia i imprezy

Moż­li­wość po­ka­za­nia swo­ich umie­jęt­no­ści, nie tyl­ko sce­nicz­nych, czy za­pro­sze­nie do wspól­nej za­ba­wy jest do­sko­na­łą oka­zją do te­go by spo­tkać się z bli­ski­mi w na­szym przed­szko­lu. Za­pra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć z przed­sta­wień oraz im­prez or­ga­ni­zo­wa­nych w na­szym przed­szko­lu.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć